ČERNÁ ARCHITEKTURA

KOMUNITNÍ CENTRUM NA FAŘE V KYJOVĚ

STUDIE: 2017 / INVESTOR: Římskokatolická farnost Kyjov

VIZUALIZACE: Bc. Martina Patočková

Zadání

Zadáním studie bylo zpracování návrhu komunitního centra ve dvoře na pozemku Římskokatolické farnosti v Kyjově v místě stávajícího hospodářského stavení. Podle zadání má nové komunitní centrum poskytovat zázemí pro přilehlou stávající budovu fary, jejíž prostorové možnosti jsou omezené. V rámci farnosti se zde potkává spousta lidí – dětí a mládeže a dostatečné prostory pro setkávání chybí.

Stávající stav

Pozemek, na kterém se navržená stavba se nachází, se nachází v centru města Kyjova v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Budova je umístěna na farním dvoře oploceném původní zděnou zídkou, svou obvodovou stěnou přiléhá k sousednímu pozemku, na kterém stojí Dům s pečovatelskou službou. Obě stavby k sobě přiléhají. Budova fary pak lemuje hranici pozemku směrem do ulice. Velká část plochy dvora v současné době slouží jako užitková zahrada, ostatní plochy jsou zpevněné a jsou využívané pro parkování aut. Stávající objekt fary je původní pozdně gotická stavba, která prošla úpravami v 19. století, budova je vedena jako nemovitá kulturní památka v památkové zóně města Kyjova. Přilehlá kolmo navazující hospodářská budova byla pravděpodobně postavena ve stejné době. Tato původní stavba je v současnosti nevyužívaná a je v havarijním stavu. Budova nevykazuje žádné historické estetické prvky, a proto je budova navržena k demolici.

Koncept

Řešení stavby vychází z požadavku navrhnout komunitní centrum s velkým víceúčelovým společenským sálem, klubovnami, chráněnou dílnou, prostorem pro Centrum pro rodinu s hernou, dvěma pokoji pro občasné návštěvníky a příslušným zázemím. Navržený objekt kopíruje půdorys stávající hospodářské budovy, co se týká délky stavby, nedostatečnou šířku stavby bylo nutné zvětšit. Svou zadní obvodovou stěnou budova stojí na hranici pozemku a přiléhá k objektu Domu s pečovatelskou službou. Střecha domu je jako u stávající hospodářské stavby pultová, výška hřebene zachovává výšku hosp. budovy. Dům má dvě nadzemní podlaží, 2.np se nachází pod pultovou střechou a maximálním způsobem je zde využito podkroví. Půdorysný tvar domu je pravidelný protáhlý obdélník. Hlavní vstup do objektu je umístěný uprostřed dispozice, kde se nachází prostorná vstupní hala otevřená do šikminy krovu se schodištěm do 2.np a sociální zázemí. Ze vstupní haly se vchází do společenského sálu, umístěném v zadní části dispozice. Sál je vybavený barem a kuchyňkou. V přední části dispozice – v části domu blíže objektu fary – se nachází sklad a technické zázemí, velká klubovna a chráněná dílna. Tyto místnosti jsou samostatně přístupné zvenku, kde dům má ustupující obvodovou stěnu a přístup je chráněný přesahem střechy. Ve 2.np – v podkroví – je vedle schodiště umístěno sociální zázemí, prostory pro Centrum pro rodinu, kancelář, kuchyňka a na opačné straně dispozice se pak nachází další prostorná klubovna a dva pokoje pro občasné návštěvy s vlastním zázemím.
Kvůli potřebě zachovat původní ráz stavby je střecha domu řešena s nízkou podezdívkou, výška okapu je navržena ve stejné výšce v jaké je okap stávající hosp. budovy. Aby bylo podkroví využito v maximální míře, jsou na střeše navrženy dva symetrické vikýře, které umožní využívat v hlavních místnostech celou plochu místností. Prosvětlení schodiště a spojovací chodby je řešeno střešními okny.

Vzhled domu je velmi střízlivý a respektuje stávající budovu fary. Fasáda domu je navržená se světlou omítkou, krytá část fasády má dřevěný obklad z modřínových fasádních prken. Okna jsou zde navržena bez parapetů, střídají se zde okna fixní a otevíravá křídla, která jsou navržena s členěnými dřevěnými rámy v přírodním světlém odstínu. Střešní krytina je navržená skládaná keramická z režných střešních tašek. Mezi stávající budovu fary a nově navrženou budovu komunitního centra je vložen malý venkovní krytý sklad nářadí. Součástí návrhu je i řešení okolního prostranství. Užitková zahrada je zde ponechána v maximální míře. Směrem k zadnímu venkovnímu hřišti je umístěná drobná stavba – herna, která je přístupná ze dvora z kryté venkovní terasy, která se nachází u části domu se společenským sálem. Výškový rozdíl mezi dvorem a zadním venkovním hřištěm překonává rampa umístěná mezi budovou komunitního centra a hernou. Vjezd na pozemek zůstává stávající, pouze se zde počítá s úpravou zpevněných ploch určených k parkování aut. Plochy zahrady a zpevněné plochy jsou doplněny o záhony s okrasnou zelení.